انتخابات مجلس نهم 12اسفند ماه برگزار می شود و بیش از 48 میلیون نفر می توانند در آن شرکت کنند.


به گزارش خبر آنلاین بیش از 48 ملیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند .
در ادامه جدول آماری انتخابات مجلس در سراسر کشور می آید:
موضوع
تعداد
واجدین شرایط
48.288.799
رای اولی ها
3.960.000 (بیش از دو میلیون مرد و بیش از1 میلیون و900 هزار زن)
نامزدها
3.444
حوزه های اصلی و فرعی
1000
شعب اخذ رأی
47.665
شعب رایانه‌ای
1395
هیات‌های بازرسی
1.020
بازرس ویژه
250
سربازرس
2.400
بازرس
48.000